GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Drótposta: gyorgy@koki.hu
Halózati változat: Nyvelt Erik

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 357. szám - 2000. január 14.

A TARTALOMBÓL

Szerk.: Sárközy P.: Ökonómia és ökológia
Egyesületi Híradó: Génpiszka munkacsoport
Nyelvőrség: Ráth Végh István és Deseő W.
Tömeg-"tájékoztatás" (Újság-csőd)
Jelentés a 3. Bolygóról: Seattle
Hírek
Bölcselet
Unger Zsuzsa: Pogány advent
Konrad Sutarski verse
Harmadik Világ
Közlekedés
Tolsztoj a közlekedés ördögéről
Közösségek
Kovács Zoltán leveléből
Genetikai beavatkozások
Biobiztonsági jegyzőkönyv
Víz
Balatonmáriai történet
WWF sajtóközlemény a vizekről
Növényvilág
Globalizáció és helyhez kötődés
Biológiai sokféleség
György Ottília: A csintamani

Legközelebb: Növény, állat, nukleáris stb.


Ökonómia és ökológia

Mindkét kifejezést gyakran félremagyarázzák. Gyökerük kétségkívül közös: a görög oikosz házat, gazdaságot jelent, a nomosz törvényt, vezetést, a logosz pedig észszerűsítést példáz. A belőlük kotyvasztott ökonómia (gazdaságtan) azt mutatja meg, mit, hogyan kinek termeljünk jövedelmezően. Az ökológia (környezettan) viszont békés együttélést sürget a természettel. Bármennyire tagadják: a két törekvés megfér egymással. Hiszen kár volna feledni, hogy az ember nem feltétlen ura, csak része a környezetnek. Már pedig a rész nem ugorhatja át az egésznek a kereteit, azaz: véges alapokból képtelenség végtelen eredményt kicsikarni. Ezt veszi alapul az ökologikus gazdálkodás, amely egységes rendszernek tekinti a talaj - növény - állat - ember közösségét.

A mezőgazdaság története alig 10 000 esztendőre nyúlik vissza. Eladdig gyűjtögető ősünk áttért a "háziasításra", a termelésre. Amikor egyikük már a saját szükségleténél több élelmet tudott előállítani, a másik élhetett kézműves, netán szellemi hivatás gyakorlásából. Ámde ekkoriban a fölművelés - egészen az ókorig - megbecsült mesterségnek számított. Kr.e. a 4. században a bajbajutott rómaiak L.Q. Cincinnatust választották teljhatalmú vezetővé. A küldöttség, amely ezt közölte vele, a mezőn találta, az eke szarvánál. Az eset csattanója: az államügyek rendeződése után a vezér visszatért ökreihez... Jóval később kezdték a finomkodók fitymálni a parasztkodást; hol rabszolgára, hol jobbágyra hárították. Ámde fejlődött a világ! Az alkimista babonából kinőtt a vegyipar, a gépeket gőzerővel hajtották. A.R.Thaer a mezőgazdaságot is egyszerű iparággá minősítette. Közben J. v. Liebig és brit vetélytársa, Sir B. Lawes váltig bizonygatták, hogy a növény megél ám szervetlen tápanyagokból is. Nos, a növényvédelemben is elharapódzó kemizálás húzta az első választóvonalat ökonómia és ökológia közé. Tökéletesítették a művelést, A Young nyomán vetésforgókat vezettek be - az egykor egységes, idillikus kép széttöredezett. Két angol vészmadár (Th.R. Malthus és D. Ricardo) kimutatta, hogy az emberiség előtt-utóbb éhkoppra kerül. Megszövegezték a csökkenő hozadék törvényét. Eszerint a mezőgazdasági befektetések növelése folyton kisebb hasznot hajt, utóbb az önköltséget se téríti meg. Mivel föltevésüket a marxizmus leghórihorgasabb harsonásai se tudták cáfolni, egyszerűen agyonhallgatták. Vörösödő képű és elvű tudósok hirdették: "mi nem könyöradományt kérünk a természettől, hanem egyszerűen elvesszük (!) tőle, amire szükségünk van." Az egyik a folyókat akarta visszafordítani, a másik a Balatont lecsapolni rizsföldnek (nem tréfa!), a harmadik kitalálta a "zöld forradalom" álságos jelszavait - ötletben nem mutatkozott hiány, legföljebb élelmiszerben.

Az "iparosított mezőgazdaság"indította el a menekülést a földtől. Attól a földtől, ahová a könyörtelen műszaki fejlődés belemarta a maga mérgeit, a szívtelenül kiképzett állattartó telepek pedig a levegőt, vizet szennyezték. Igaz, születtek pirruszi győzelmek - a veszteségeket még számba venni sem lehetett. Pedig lassan az egész emberi élettér megszenvedte a rombolást.

Eleinte "fejére szólt, ki szót emelt" - később csak köznevetség tárgyává gúnyolták. Mégis erősödtek olyan mozgalmak, amelyek már nem söpörhetők fél kézzel félre. Bízzunk benne, hogy bolygónk sorsát még nem pecsételte meg az önpusztítás bélyegzője.

  Sárközy Péter

***

Egyesületi Híradó

A Génpiszka Munkacsoport közgyűlési beszámolója

A GÉNPISZKA munkacsoport hivatalosan tavalyi közgyűlésünkön alakult meg két fővel, de létrejötte nem előzmények nélküli: az ETK 1997 óta küzd a géntechnológia mezőgazdasági és élelmiszer-ipari alkalmazása ellen.

A géntechnológiai törvény elfogadásával 1998 tavaszán a Parlament lefektette a téma jogi szabályozásának alapvető kereteit. A nyár és ősz folyamán ezért a TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEIRE ÖSSZPONTOSÍTOTTUNK. Több mozgalmi szakértő véleményezte a rendelet tervezetének különböző változatait – ezeket munkacsoportunk vezetője összegezte – és következetesen javaslatainkból jó néhányat sikerült a végső szövegbe is bejuttatni. Az FVM által az év elején kiadott rendelet megszületése után a többi érdekelt minisztériumra is megpróbáltunk nyomást gyakorolni a még hiányzó rendeletek, jogi hiányosságok pótlása érdekében.

Munkacsoportunk vezetője egyike a GÉNTECHNOLÓGIAI BIZOTTSÁGBA kiválasztott négy "zöld" képviselőnek. A Bizottság az év eleje óta rendszeresen (havonta) ülésezik, kivéve a nyarat. Az ülések zömén genetikailag módosított növények kísérleti kibocsátásáról döntöttünk, de néhány alkalommal jogszabály-tervezetek véleményezésével is foglalkoztunk és javaslatokat tettünk az FVM felé. Sajnos a génpiszkált növények kibocsátásának engedélyezését nem tudtuk megakadályozni, de legalább késleltettünk azokat, és az esetek többségében szigorúbb feltételek előírását is elértük.

A nyomásgyakorlás mellett rendszeresen egyeztettünk a kérdéssel foglalkozó többi szervezet aktivistáival is (Biokultúra Egyesület, MTVSz, FAUNA stb.) és átható tudatalakítási tevékenységet folytattunk. Ősszel utána nyomtuk a "GÉNMANIPULÁCIÓ ÉS GENETIKAI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS" c. füzetet, idén nyáron pedig sikerült kiadni ennek folytatását is "ÁLLATGYÁRAK HAMIS BŰVÖLETÉBEN" címmel. Egy további kiadvány is előkészítés alatt áll. Emellett számos cikket írtunk az Ökotájba, a Cédrusba és más lapokba is.

Ősszel indítottuk el a "BALLONOS FELLÉPÉSEINKET. Az Ökotárs Alapítvány és a holland XminY támogatásából csináltattunk egy kukoricát formázó héliumballont, amely az ország több pontján szerepelt figyelemfelkeltő tüntetéseinken: első alkalommal novemberben a Kossuth téren, majd Pécsett, Nyíregyházán, Hajdúböszörményben is.

Az idei év vitathatatlanul legfontosabb eseménye PUSZTAI ÁRPÁD két áprilisi előadása volt az MTA-n illetve az ELTE-n. Ezek megszervezését szintén mi vállaltuk magunkra. Az előadások óriási érdeklődést keltettek (kb. háromszázan vettek részt rajta), és ismét ráirányították a sajtó figyelmét a témára. Ebben az időszakban egymást érték a közreműködésünkkel készült interjúk, újságcikkek és TV-felvételek. Emellett közvetlenül is igyekeztünk minél több emberhez eljutni: előadásokat tartottunk Budapesten, Győrött, Debrecenben, Nádasladányban, és a helyi zöld szervezetek segítségével kiadványainkat, szóróanyagainkat is folyamatosan terjesztettük.

Tevékenységünket tavaly az Ökotárs Alapítvány (200.000 Ft) és az XminY (350.000 Ft) mellett a KKA (220.000 Ft) és a Milieukontakt Oosteuropa (300.000 Ft) támogatta. Munkánk anyagi fedezete további egy évre biztosított a Holland Nagykövetség 700.000 Ft-os adománya révén.

Munkánkban nagy segítséget jelentettek nemzetközi kapcsolataink: a számítógépes listákon zajló adatáramlás tette lehetővé a naprakész tájékozottságot. Az A SEED-del közös stratégiát alakítottunk, a SCHUMACHER COLLEGE-beli januári látogatás pedig- többek között- Pusztai professzor meghívását tette lehetővé.

  Móra Veronika

***

Ráth-Végh István: Hangutánzás = A könyv komédiája

A magyar kutya: ugat, csahol, csahorász, csahint, üvölt, vonít, tutul, vakkant, kaffant, böffent, mordul, morog, hereg, duhog, nyihog, nyikkant, vinnyog, nyöszörög, szűköl. S ha még a tájszólásokat is számba veszem, akkor a magyar kutya ezenfelül még csehel, csahitál, csavog, gyavog, kuhog, kajinkol, kavít, kerrent, bangat, nyihákol, nyüszöl. Ezt semmiféle idegen kutya sem csinálja utána. (László Andor gyűjtése)

Hogyan mondjuk közérthetőbben?

Apport = tárgyi (nem készpénz) betét társas vállalkozásban; cirkál = köröz, körbejár; hazárd = kockázat, veszély; inkonzisztens = nem egységes, állhatatlan, nem ellentmondásmentes; kokettál = kacérkodik; manír = modor; nóva = könyvújdonság, új csillag; partikuláris = különleges, sajátságos, helyi; plusz = többlet, előny, hozzáadás, haszon; szuperál = működik; szupervízor = újra felülvizsgáló felügyelő; teátrum = színház

Gyűjtötte: DESEŐ WALTER, Magyar Élet, Ausztrália
Közvetítette: Isépy Dezső

***

Tömeg-"tájékoztatás"?

THE CCPA MONITOR Volume 6 No 6, November 1999. p.2. Editorial: Paper bust - Újság-csőd

Az értelmes kanadaiak tudják, hogy a főáramlati sajtóból nem tudhatják meg, hogy milyen fontos dolgok történnek. Az újságaink csak a királyi család tagjainak vagy más nevezetes személyek házasságáról (vagy válásáról) adnak hírt, a tőzsde ingadozásairól, a házasságon kívüli kapcsolatokról, földrengésekről és tornádókról, stb. A tévé és a rádió két-három hetenként egyszer egy-egy gondolatébresztő műsort, a CBC rádió kivétel, mert az főleg szellemileg igényes műsorokat ad.

Sosem tudhatjuk meg a kereskedelmi műsorokból, hogy a koszovói ütközés oka elsősorban a Valutaalap volt. Azt sem, hogy a nemrégen történt természeti szerencsétlenségek közül soknak a gazdasági globalizáció volt az oka. Vagy például azt, hogy a szövetségi és tartományi kormányok úgy akarják "megszűntetni" a nyomort, hogy annak új meghatározást adnak. Vagy, hogy a külföldi beruházások 98%-át Kanadában a NAFTA óta nem új munkahelyek teremtésére fordítják, hanem a hazai vállalatok megvásárlására.

Ha valaki ilyenekről tudni szeretne, olvassa a CCPA Monitort, haladó lapokat (szerk: és a Gaia Sajtószemlét). A lapok a vezető réteg tulajdonában vannak és annak az érdekeit szolgálják. John McMurtry a könyvében (A kapitalizmus rákos állapota) arról ír, hogy a kór azért terjed szét gyorsan a világon, mert semmiféle médium nem igyekszik azt megállítani, ellenkezőleg, azt elősegítik.

A jobb tájékoztatás érdekében a CCPA (Canadian Centre for Policy Alternatives) egy könyvet fog kiadni, "Elhallgatott hírek" címmel az elmúlt hat esztendő fehér foltjairól és "szűréseiről". Nem csak az érdekes, hogy a főáramlati lapok MIT közölnek, hanem, hogy MIT NEM - jelentős társadalmi, gazdasági, környezeti és politikai tényeket. - Pi.

***

Jelentés a Harmadik Bolygóról

DIMITRIS DESYLLAS - shinos@europa.com -, írja 1999 december 7-én.
Jim Desyllas beszélget Terra Lawson-Remer-rel, a STARC egyik szervezőjével

Ez új diákszervezet, 1998 áprilisában alakult, és igen kritikus a WTO-val szemben. A leány közel négy napig volt börtönben.
"Szerdán felvonultunk, tüntettünk a WTO ellen. Énekeltünk az erőszakmentességről, majd a rendőrök körülvettek. Aki el akart menni, azt letartóztatták - sorra százötvenünket, mivel kijárási tilalmat rendeltek el. Összesen 700 embert vittek be. Megkíséreltek egyeseket kiemelni közülünk, akikről úgy gondolták, hogy vezetők. Őket magánzárkákba tették.

Órákig vártunk a buszban, csütörtök hajnali 3.30-ra kerültünk a cellába. Hideg volt, betonpadló és lócák, takarót nem adtak, 12 órán át voltunk ott. Délután néhányunkat kettesével büntető-cellákba zártak. Azt mondták, hogy azért, mert odakint a tüntetők fenyegetik a börtönt.
Az államhatalom a nagyvállalatok szolgálatára állt. Mi voltunk a célpontjuk. Azért voltunk börtönben, mert nem értünk egyet a WTO céljaival."
"Kimehettek-e a rabok a mosdóba, használhattátok-e a telefonotokat?"
"14 órán át voltunk illemhely nélkül, beleértve a buszt is. Utána egy cellában, ahol egy WC volt harmincunk számára a szoba közepén. A telefonunkat csak olykor használhattuk. Nem adtak semmiféle felvilágosítást."
"Bántalmaztak-e valakit?"
"Az én cellámban senkit. De egy barátnőm már 48 órája volt bent és nem hívták az ügyvédjét. Azt mondta, addig nem hagyja el a celláját, ameddig nem beszélt az ügyvédjével, ekkor a hajánál fogva rángatták ki onnan. -- Mindenki szolidáris volt a többi emberrel."
" Mit ettetek?"
"Rettenetes volt az étel, de a fő baj a felvilágosítás hiánya volt. - Nem az őrökkel volt bajunk, hanem a politikai rendszerrel."
"Bűncselekménnyel vádoltak?"
"Engem szabálysértéssel, de másokat bűncselekménnyel. Ellenük vádat emeltek. Egy asszony ellen például azért, mert a barátjának a tárcája a táskájában volt.
Kevesen kaptak ügyvédet. Teljesen alkotmányellenes, hogy 48 órával a letartóztatása után valaki ne jusson ügyvédhez.
Én alapjában véve semmit sem csináltam. Mégis bíróság elé kell állnom, s heteken át ülhettem volna a börtönben. 380 dollár óvadékot kellett fizetnem, hogy kiengedjenek.
Mindez pusztán politikai megfélemlítés." - Pi

A fentihez egy kicsiny háttér:

ERIK WESSELIUS - erik225@knoware.nl - küldte 1999. december 7-én. A SEATTLE POST-INTELLIGENCER c. lapban KIMBERLY A.C. WILSON írt Seattle rendőrfőnökének, Norm Stampernek a lemondásáról. A lemondást a polgármester elfogadta.
A számbeli fölényben lévő rendőrök könnygázt, bors-permetet és gumilövedékeket használtak a tüntetők ellen. Azért is ellene fordultak, mert 2 millió $ volt a közvetlen kár és sokkal több milliót tesz ki az üzletek elmaradt karácsonyi forgalma
A tüntetők a cikk szerint vizelettel töltött fecskendőkkel támadtak, betondarabokkal és benzinnel töltött palackokkal. A tüntetők közé - úgymond - anarchisták vegyültek, akik naponta többször átöltöztek, hogy ne ismerjék fel őket. - Pi

***

Megjelent a CSI-Magyarország (Christian Solidarity International) új száma (keltezés nélkül). A tartalomból: Szudán: "Vissza haza": A CSI júliusban 2035 rabszolgát szabadított ki; Szudán kizáratta az ENSZ-ből a CSI-t: Az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága (ECOSOC) elfogadta Szudán panaszát, visszavonták a CSI tanácskozási jogú részvételét. A rabszolgaállam elűzte rabszolga-felszabadítóit. Magyarország tiltakozott az eljárás miatt, jelentette ki Németh Zsolt külügyi államtitkár; India: sok keresztény félelemben él; Üzbegisztán: váratlanul szabadon engedtek három bebörtönzött protestáns hívőt.

Megjelent a CCPA Monitor 1999. novemberi száma. Több cím (itt magyarul): A NATO háborújának egyedüli győztesei a fegyvergyárosok; A piac láthatatlan kezéből vasököl lett: a WTO az első világkormány - egy meg nem választott testület; A vak önzés által vezetett világ szerencsétlenség felé halad; Sorsunkat a nemzetekfelettiek döntik el és nem a képviselőink; Túl késő-e megmenteni az emberiséget az ökológiai szerencsétlenségtől? A neo-liberalizmus kihívása új munkásvezetést igényel; Az atomerőművek, atombombák Y2K-fenyegetése, stb. --- Ezeken túl négy cikket hozok a Gaiaban, a többi lemásolható a Vadász u 29-ben. Pi

Megjelent Molnos Angéla: Szent és sérthetetlen című tanulmánya, "A tiszta magyar nyelv használatáról", Debrecen 2000. 53 oldal; a Lélektani Szaknyelv Megújításért közhasznú Alapítvány kiadása. A tartalomból: Személyes nyelvi tapasztalataim - Nyelvi változások - Nyelvkeverés és nyelvváltás - Nyelvünk halála külföldön - Nyelvünk gyilkolása a Kárpát-medencében - Nyelvünk öngyilkossága - Zagyvanyelv - Gyakorlati kérdések, tanácsok. Megrendelhető: Csokonai Könyvesbolt, Debrecen, Piac u 45, 4025, (52)-314-984.

A 347-es Sajtban arról írtam, hogy a vállalatok RONTÁS-IDŐZÍTŐ részlegei azon munkálkodnak, hogy a termelt áruk ne tartsanak tovább egy időpontnál, hogy az emberek dobják el azt és vásároljanak újat helyette. A Harisnyagyár ezen részlege nagyszerűen dolgozik. A második felvételnél már nem csak kilukad a harisnya sarka és orra, hanem azt olyan ügyesen szövik, hogy ha valaki a lukat átszövi, akkor a felvétel után egy órán belül az egész javított rész kiesik belőle. Gratulálunk!

***

KALÁSZ, 1999. december. UNGER ZSUZSA: Pogány advent (részletek)

(...) A pogány vallások követői bálványoknak hódoltak: javaikat, nemkülönben félelmeiket és vágyaikat a kultuszhelyekre vitték (...)

Tőkés vasárnap
A népek hétvégén plázába járnak, vásárlásaikkal ismeretlen mammon-mammutoknak áldoznak. Megnyugvást és örömöt a fogyasztási javak elkápráztató bőséges látványa nyújt nekik. A birtoklás és élvezetvágy a keresztényekben is felcsigázható. A jámborok a gondoskodás köntösét kanyarítják magukra. amikor a vasárnapi miséről vásárolni rohannak: mert micsoda dolog volna szikkadt pékárut tenni az asztalra, amikor végre együtt a család! Pedig a mohósággal dacoló magatartásnak igen komoly bibliai hagyománya van. A pusztában vándorló izraeliták sabbatkor mindig másnapos mannát ettek, mivel a hetedik napot azzal is megszentelték, hogy nem keresgéltek élelmet. A szünet nélküli nyitva tartás következtében gyakran elsikkad az ott dolgozók vasárnapja. Decemberben aztán végképp. Ilyenkor a szent boltok is megszédülnek, és áttérnek a pogány időszámításra. Nekik az advent már nem homályosan derengő előkészület, hanem megérkezés a fémesfényű csúcsokra. Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap követik egymást a kegytárgyakkal való kiszolgálás jegyében. Ahogyan a jeruzsálemi templomban serénykedtek a kufárok a zökkenőmentes "forgalom" érdekében. Mindaddig, amíg el nem jött Jézus.

Zöld vallás Ez is egy pótlék a megfakult és kilúgozott kereszténység helyett. - Tiszteletük tárgya az egész teremtett világ. Kiiktatják azt az emberközpontú szemléletet, amely az élővilágot kettéosztja a káros és hasznos lények táborára. Nem tudnak mennyországról, ezért féltve óvják az egyetlen Földet. Mérsékelten fogyasztanak, nehogy az utókorra kizsigerelt, lakhatatlan környezetet örökítsenek. Mostanában jött a hír, hogy kitaláltak egy szünnapot (nov. 26.), amikor közös elhatározásuk szerint semmit sem fognak vásárolni, s ezt vidám ötletességgel a nyilvánosság tudomására hozzák. Így tiltakoznak az ellen, hogy a pazarló fogyasztás miatt egyre nagyobb a szakadék a föld szegény és gazdag országai között. Ők tehát nem lépnek be a fogyasztás csillogó centrumtemplomaiba, nem hódolnak a Mindig Növekvő Termelés bálványa előtt, és nem adnak a reklámpróféták szavaira.

Vajon a keresztények
be tudják-e tölteni a tagadás nyomán támadt űrt? Mert a nem-re az igen kimondhatósága végett van szükség. (...) A pogány advent végén nem jön el a Megváltó. Csak a kukásautó érkezik, hogy elszállítsa a felgyülemlett csomagolóanyagokat, és az újak által kiszorított, szemétbe hajigált régi eszközöket és tárgyakat.

***

KONRAD SUTARSKI: ARRÓL AMI KÖRÜLVESZ BENNÜNKET
(Fodor András fordítása, K.S. versei, Európa, 1976)
Rálelt Gergely Sándor

  a levegő
  átláthatatlan vegyülék
  hatékonyan állítja meg ragadozó fényét a
  napnak
  mégis száguldó testek például lövedékek
  átvitelére képes
  szűrés után belélegezhető

  a folyók
  medrüket betonba vájnák legszívesebben
  nem kedvelik a meandert a halakat se tűrik
  színük többnyire sárga

  az erdők
  a természet emlékei
  valamikor le tudtak süllyedni a talajba
  most új kéregmozgásra várnak ám ez még
  hosszú ügymenet
  hát folyton irtást követelnek maguk ellen
  szemetelő kirándulókat így előzve meg

  az állatok a madarak
  otthagyva nomád
  életmódjuk állatkertekben tartózkodnak
  fejlődésük következtében megértik már a
  vérontás kegyetlen
  megtanulták a születésszabályozást
  az étkezések pontos idejét
  s a dacosabb egyének maguk vágják át izmukat
  farktolluk evezőjét

  az emberek
  jellegzetes szervező hajlamú fajta ők
  alkotnak kis népeket ők teremtenek kis
  államokat
  versenyt és választásokat
  kormánycsínyt hajtanak végre
  s e gyakorlat űzése kielégíti minden új egyed
  ambícióját
  s tőlük a természet nem változik

  (1972)

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]