GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Drótposta: gyorgy@koki.hu
Halózati változat: Nyvelt Erik

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 362. szám - 2000. április 28.

A TARTALOMBÓL

A világgyarmatosítás és a mozgalom (szerk)
Egyesületi híradó: Génpiszka-fölhívás
Jelentés a gyarmatról: Halálmenet
Kanada nem védi meg a polgárait
Nyelvőrség
Tréfák
A legveszélyesebb vírus Két obulusért
Kis emberek utolsó mondatai Két obulusért
Két obulusért
Levél a Szerkesztőhöz a genetikai vitákról
Hírek
Bice-bóca pályázat
ICC - Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
Lányi András, a rendőrök és a fák
Bölcselet
Szent kozmológia a kereszténységben
A világunk benne van Istenben
Goldsmith: Vallás az ezredfordulón
A környezetrombolás bűn
Tudomány, mint vallás
A Kozmosz "legyőzése"?
Művelődés-élettan
György Ottília: Takaró

Legközelebb: közlekedés, harmadik világ stb.


A Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján, 2000 április 8-án elhangzott előadás:

Világgyarmatosítás és mozgalom

A gyarmatosítást régen a katonák kezdték el, majd a kereskedők és a térítők folytatták. A gyarmatbirodalmak összeomlása után kivonultak a katonák és új módszerekhez nyúltak. Az ipari országok kiadták a jelszavaikat: mindenkinek fejlődésre és növekedésre van szüksége, a volt gyarmatoknak őket kell követni. Ehhez nyújtott segítséget a Világbank, a Valutaalap, - erre adták a hitelt, (ismert módon a gazdag országok szegény emberei a szegény országok gazdag embereinek).

Megvalósult a nemzetközi szabályozás - egy sor egyezmény jött létre (a GATT =General Agreement on Tariffs and Trade, a NAFTA, a WTO és tervezték az MAI-t. Melyek a szerződések fő pontjai?

1. - A pénz és áru, eljárások korlátok nélküli szabad áramlása, a vámok eltörlése, a "szabad kereskedelem" - (mindent szabad annak, akinek módja van rá.)

2.- A nemzetekfelettiek uralma a kormányok felett, - ismert pl., hogy az Ethyl-cég mérgező mangántartalmú kopogásgátlóját, az MMT-t Kanadában 1997 áprilisában betiltották, a vállalat a WTO bíróságánál be is perelte kormányt az elmaradt haszna miatt. A kormány félt, kifizette a 13 millió $ kártérítést a vállalatnak.

Meggátolják, hogy bármi vagy bárki is korlátozza a befektetők jogait: nincs munkahelyi egészségvédelem, se szakszervezeti jog, se környezetvédelmi előírás. (Az intő példa az Esmeralda.)

3 - Egyre nagyobb a központosítás, egyre falják fel a nagyok a kisebbeket.
Szó sincs piacgazdaságról, az óriásvállalatoknak korlátlan a hatalma, szinte abszolút monarchia jött létre. Újrateremtik a dickensi állapotokat, a hét napos, napi 13 órás munkaidővel. A munkások jogait illetően kitörölnek 100 évet a törvénykezésből.

4 - Szellemi téren az egész világra az agymosás jellemző, a "főáramlat" sajtójából, a vállalatok által támogatott lapokból és műsorokból megtudjuk, hogy mi lehet a véleményünk, egyre inkább egyformán gondolkodunk. Ezzel kapcsolatban idézem Milan Kunderát: "A nemzeteket úgy likvidálják - mondta Hübl, - hogy legelőször elveszik emlékezetüket. Megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket. És valaki másféle könyveket ír, más műveltséget nyújt, és más fajta történelmet gondol ki nekik. A nemzet aztán lassan nem érti jelenét és elfelejti múltját. A környező világ pedig még sokkal hamarabb felejt. -Hát a nyelv? -Azt minek vennék el tőlük? Puszta folklórrá válik, és előbb-utóbb természetes halállal kimúlik."

Törvényesíteni akarják örök időkre a hatalmukat, ezért akarták aláírni a Többoldalú Beruházási Egyezményt, az MAI-t. Titokban készültek rá, a titkot a mozgalom fedte fel, rátette a tervezetet a világhálóra. Egységbe forradtak össze a mozgalmak: egyaránt tiltakoztak a zöld, emberjogi, szakszervezeti, nemzeti radikális, kommunista csoportok és az Egyházak Világtanácsa. A Financial Times "Hálózati gerillák, hordák"-at emlegetett és ijesztgetett a Seattle-tanácskozás előtt. Teljes joggal. A párizsi MAI elleni tüntetés semmi sem volt a decemberihez képest.

A Seattle-i csata mutatta, hogy erősödött a mozgalom -50000 ember ellen vezényelték ki a Nemzeti Gárdát. A WTO-n belül élesek az ellentétek: mást akar Észak és Dél, Európa és Amerika, a vállalatok és a munkások, a környezet pusztítói és megóvói, a világállam- és a --hagyományos kultúra hívei.

Mit tehetünk?
A birodalmak mindig összeomlottak, csak a kis közösségek, a falvak maradtak fönn. A pénzbirodalom is össze fog omlani, de minél később, annál rettenetesebb lesz az összeomlás, a szenvedés. Készülni kell az új életre, a kis közösségeknek és mindannyinknak fejlesztenünk kell annak csíráit.

Roszak jelszavát kell megfogadnunk: lassíts, kicsinyíts, csökkentsd a központosítást és vegyél részt a folyamatokban. Ennek szellemében kell cselekednünk, homokot kell szórni a gépezetükbe.

A "Mentsük meg Kanadát" összejövetelen Paul Hellyer mondotta: "Le kell bontani a katonai-ipari és biztonsági rendszert, amelyik fenntartja a pénzügyi érdekeket, meg kell szűntetni a NATO-t és a fegyvergyártást. Harcot kell folytatnunk a hazug médiával, a bolygószintű csalással, helyre kell állítani a sajtószabadságot. A világméretű média-óriások gyártják a híreket és eltorzítják a világ eseményeit. Össze kell zúzni a társadalmainkat átitató hamis tudatot, ami elleplezi az igazságot. Helyre kell állítani országaink és népeink függetlenségét. A küzdelemnek legyenek széles alapjai, ölelje fel a társadalom minden részét és szintjét, minden országban: bizalomban egyesítve a munkásokat, parasztokat, független termelőket, kis üzleti vállalkozókat, művészeket, egyházi embereket, diákokat és értelmiségieket. Az embereknek egyesülniük kell, kezet nyújtva egymásnak, megértve, hogy ez a gazdasági rendszer miként rombol és dönt nyomorba." (Gaia 360)

ÖSSZE KELL FOGNUNK, MINDAZOKKAL, AKIK TISZTA SZÁNDÉKKAL KÖZELEDNEK HOZZÁNK. SZOROSABBRA KELL ZÁRNUNK A SORAINKAT, MERT AZ ELLENZÖLDEK, AZ ÁLZÖLDEK TÁMADÁSAITÓL TARTANUNK KELL - MÁR JELEN VANNAK, SZERVEZKEDNEK SZERTE A VILÁGON, NÁLUNK IS. ..

    György Lajos

***

Egyesületi Híradó

A Génpiszka Munkacsoport Nyilatkozata

Csoportunk hosszú távú célja a természeti rendszerek és sokféleségére építő, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó, fenntartható mezőgazdasági módszerek feltételeinek megteremtése, és esélyeinek növelése a tiszta és egészséges élelmiszertermelés biztosítására.
Véleményünk szerint a géntechnológia mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazása ebbe a jövőképbe nem illik bele, sőt ezzel ellentétes, mivel:
* az intenzív, monokultúrás, vegyszeres gazdálkodási forma továbbvitelét jelenti;
* a hozza fűződő anyagi érdekeltség, a szabadalmak és a kutatási támogatások révén csökkenti az alternatív gazdálkodási formák kiaknázásának esélyét;
* környezeti kockázatai miatt alapvetően összeférhetetlen a szerves, ökologikus módszerekkel;
*a genetikai szennyezés, a gének "megszökése" még teljességgel nem előrelátható, de hosszú távon visszafordíthatatlan és ellenőrizhetetlen változásokat okozhat a természetes rendszerekben;
* teljes mértékben még nem kipróbált és ellenőrzött, ezért lehetőség szerint egészségkárosító (mérgező, allergén) élelmiszerek - akár tudtunk nélküli - ránk erőltetésével jár;
* fokozza az élelmiszertermelés központosítását: a táplálék minősége és mennyisége felett gyakorolt ellenőrzés a termelők és a fogyasztók kezéből nagyvállalatokhoz kerül, így nő az emberek kiszolgáltatottsága;
* tudományos szemléletmódja leegyszerűsítő, nem veszi figyelembe az élő rendszerekben működő kölcsönhatásokat és finomszabályozási folyamatokat, így igazolja az embernek a természet feletti uralmát, és semmibe veszi az élet tiszteletét. Legfőbb törekvésünk ezért, hogy megakadályozzuk a genetikailag módosított élőlények (növények, állatok, mikroorganizmusok) természetbe való kibocsátását és elterjesztését. Ennek érdekében halasztást követelünk a magyarországi kibocsátásokra mindaddig, amíg a géntechnológiából fakadó tudományos, társadalmi és erkölcsi kérdések megnyugtató választ nem nyernek. Ezen túlmenően szorgalmazzuk:

1. az élőlények szabadalmazási lehetőségének betiltását;
2. a hazai törvényi szabályozás szigorítását, a joghézagok "betömését" (pl. a géntechnológiai bírságra vonatkozóan);
3. a genetikailag módosított élőlényekből készült termékek, élelmiszerek - törvényben előírt - megkülönböztető jelölésének betartását, valamint az ehhez szükséges laboratóriumi ellenőrző rendszer azonnali kiépítését;
4. megfelelő kutatási támogatás biztosítását hosszú távú és átfogó ökológiai, táplálkozástudományi és közgazdasági vizsgálatok számára;
5. széleskörű és kiegyensúlyozott oktatási és felvilágosító munka végzését a lakosság, a tanulóifjúság, a gazdálkodok és az ipari szereplők körében egyaránt.
Azonnali teendőként sürgetjük, hogy a Magyar Kormány mihamarabb írja alá és erősítse meg a Montrealban elfogadott Biobiztonsági Jegyzőkönyvet.
Európa nyugati felében és a világ több táján az emberek már felismerték: a géntechnológia alkalmazása zsákutcába vezet.
Ezért elutasítják a módosított élőlények és termékeik használatát - ideje, hogy csatlakozzunk példájukhoz!

***

Nyilatkozatunk célja a géntechnológia alkalmazása ellen küzdők táborának szélesítése, és így fellépésünk erejének növelése.
A csatlakozás nem jár semmilyen kötelezettséggel, de természetesen minden felajánlásnak örülünk. A munkacsoport tagja lehet szervezet vagy magánszemély.
A velünk egyetértőket bíztatjuk - a fenti leírtak támogatására; - a géntechnológiával kapcsolatos ismeretek és információk terjesztésére és minden eszközzel való tudatosítására; - a lehetséges támogatók, szövetségesek megnyerésére (pl. egyházak, iskolák stb.); - fogyasztói jogaik gyakorlására a génmanipulált összetevőt nem tartalmazó élelmiszerek előnyben részesítése és címkézés betartatása érdekében, pl. a termelők és a hatóságok megkeresésével és megkérdezésével; - szűkebb és tágabb környezetük jelképes vagy tényleges "géntechnológia mentes" övezetté nyilvánítására, pl. a helyi önkormányzat meggyőzésével.

Aki kéri, felkerülhet a számítógépes levelezőlistára. A munkacsoport elérhetősége: ETK, 1054 Budapest, Vadász u. 29. Tel/fax: (1)311-78 55 Drótposta: genlist@zpok.hu, Internet: www.etk.hu/genpiszka

Aki csatlakozni szeretne, írja meg, milyen segítséget tud felajánlani: cikkírás, fordítás, kiadvány-terjesztés, honlap-szerkesztés, szervezés, tüntetés, újságírók megkeresése, kutatás, szövetségesek megkeresése, kapcsolattartás, intézmények, hatóságok megkeresése, stb. -- Köszönjük!

***

Jelentés a világgyarmatról

Halálmenet - avagy egy független ország, amelyik nem képes megvédeni a polgárait
(Küldte Vaski Kamilla)
Bizottság Kanada Szabadságának Megvédelmezésére(Defence of Canadian Liberty Committee/Le Comité de la Liberté Canadienne)
c/o CONSTANCE FOGAL law office #401 -207 West Hastings St., Vancouver, B.C. V6B1H7 --- cfogal@netcom.ca; www.canadianliberty.bc.ca
(Kivonat egy kb 5 sajt-oldalas anyagból)

Keresetet nyújtottak be a MAI ellen a szövetségi bírósághoz, májusban vagy júniusban lesz a tárgyalás.
Egy bíró elutasította kérésünket, mondván, hogy már nem tárgyalnak a MAI-ról, 1988 októberében az megszűnt. Fellebbeztünk, mert a MAI nem halt meg végleg.
A MAI a jelenlegi világgyarmatosítók (colonizers of the world), a legnagyobb vállalatok érdekeit szolgálja, azokét, akik minden korlátozás nélkül kormányozni, uralni fogják a világot.
A forrásoknak nem az egyes országok polgárainak az érdekeit kell szolgálniuk, hanem a pénzügyi vezetőkét. Ennek érdekében meg kell változtatni az alkotmányokat.

A pert azért indítottuk, hogy biztosítsuk: sem a szövetségi kormány, sem a tartományiak, sem az ipari vagy vállalati tisztségviselők, sem a Fortune 500 klub nem veheti el az Alkotmány által biztosított jogainkat. Erre nem hatalmaztuk fel a parlamentünket. A kormány eldobta alkotmányos jogainkat, amikor részt vett a WTO tárgyalásokon, erre a parlamentnek sincs joga. A kormány szerkezetileg meg akarja változtatni Kanadát. Az a részükre csak egy termék, árucikk - nem egy ország.

Jogunk van tudni, miről és hogyan fognak tárgyalni, ki határozza azt meg. A kereskedelem liberalizációja érdekében készítik elő Free Trade Agreement of the Americas-t (FTAA), ezt 2003-ra akarják tető alá hozni. Ez halálra ítélné a kanadai ipart és a szociális gondoskodást és elveszítenénk a függetlenségünket. Ez a halálmenetünk. Kiherélné az állami rádiót, a szerződés következtében elveszítenénk a vasútjainkat, bezárnánk a kórházakat, az összezúzná általános egészségügyi ellátásunkat, a postánkat, megnövelné minden szinten az oktatási költségeket, véget vetne az egyetemi kutatási szabadságnak, megszűnne a központi állami bank, az a családi gazdaságok halálát jelentené, tönkremennének a kis vállalkozások, erősen nőne a munkanélküliség, stb.

Egy független ország nem képes megvédeni a polgárait.
Megszűnne minden szabályozás, ami a haszon növelését gátolja, gyógyszerek kerülhetnének forgalomba megfelelő vizsgálat nélkül (v.ö. szarvasmarha növekedési hormon, génpiszkált élelmiszerek.)
Ki tárgyal mindezekről? Nem a kormány, nem a parlament, nem a megválasztott képviselőink, nem a független szervezeteink, hanem az ipar emberei.

Ha a politikusok azt mondják, hogy az orvosi ellátást, a kultúrát, a vizünket, az oktatásunkat, a környezetünket, a demokráciát, a függetlenségünket stb. nem kockáztatja a WTO, a NAFTA, az FTAA - akkor hazudnak és/vagy tudatlanok. Kanada haldoklik, mert függetlensége és a demokrácia megszűnőben van. Az Egyesült Államok bekebelezi az országot.

Ugyanakkor az alkotmányunk révén elkerülhetjük a gyarmatosítást. (Egy amerikai képviselő olyan adatokat közölt, amely szerint az EÁ kifelé mozdul a WTO-ból.)

*

A kormány az adófizetők pénzét arra fordítja, hogy a jogászai révén legyőzzön bennünket. (Adatok a perről, anyagi segítség kérése, 34 ezer dollárt kell összeszedni!).

***

ISÉPY DEZSŐ az alábbi felesleges idegen szavakat találta, amelyek Molnos Angéla könyvében nem szerepelnek (a *-gal jelzettek MÁS alakjai benne vannak):

annexió* = hozzácsatolás, bekebelezés; anomia = törvénytelen állapot, törvénytelenség; amorf = alaktalan; arborétum = fűvészkert; frigid = nemileg érzéketlen; kolportőr = házaló kereskedő, -árus; konveniens* = megfelelő, tetsző, illő, elfogadható; kompetencia* = illetékesség, jogosultság; latencia = lappangás, lappangási idő; optimális = legkedvezőbb, legjobbnak ígérkező; regionalizmus = szűkebb területre korlátozódó, csupán annak érdekeit képviselő felfogás; solemnitás = ünnep, ünnepélyesség.

***

Tréfa a KOKI-hírek fordított oldaláról:

Az eddigi legveszélyesebb villámlevél-vírus

Amikor egy "Bad Times" tárgyú levelet kap, azonnal törölje, anélkül, hogy elolvasná! Az eddigi legveszélyesebb vírusról van szó! Formatálni fogja a merevlemezt, és nem csak azt, hanem a gép közelében hagyott mágneslemezeket is! Úgy állítja be a hűtőgépe termosztátját, hogy a fagyasztóban minden felolvad, és a tej megsavanyodik. Lemágnesezi a bankkártyája mágnescsíkját és átállítja a titkos kódját, elállítja a videomagnót, és a tér rezgéseit arra használja, hogy minden meghallgatott CD-t összekarcoljon. Fagylaltot önt az akváriumba. Megissza az összes sört és kiszórja a nappaliba a piszkos zoknikat, amikor vendégek jönnek. Eldugja az autó kulcsát, ha reggel nem kel fel időben és az autórádiót úgy állítja be, hogy a dugóban állva csak állandó sustorgást lehessen hallani. A sampont fogkrémmel, a fogkrémet cipőkrémmel cseréli fel. Az Ön háta mögött találkozik a barátjával/barátnőjével és a közös éjszakát a hotelben az Ön bankkártyájával fizeti ki. A "Bad Times" viszkető kiütéseket okoz. A WC fedelet felnyitva hagyja és a hajszárítót a megtöltött fürdőkádhoz veszélyesen közel teszi. Alattomos és agyafúrt. Veszélyes és ijesztő! Ezenkívül világos lila. Ez csak néhány a hatásai közül. Legyen nagyon óvatos és küldje el ezt a levelet minden ismerősének!

*

Kis emberek utolsó mondatai

* Most azt fényképezd le, ahogy a párkányon egyensúlyozok!
* Jobbról jó!
* Engedj oda, értek hozzá!
* Egyedül van, verjük meg!
* Nyugi fiam, nem ez a fázis.
* Dehogy van megtöltve.
* Dobd ide a kalapácsot.
* Mi ez a gázszag és miért van itt ilyen sötét?
* Én dupla adag vaníliafagyit kérek.
* A maffiának dolgozol? Te?? Na ne röhögtess, haver.
* Kutyuliiimutyuliii.. kiskutyus. Gyere ide szépen!
* Oké mester, a következő menetben kiütöm.
* Drágám! Nem akarsz ma te vezetni?
* Kész a fék a motoron. Megyek egy kört vele.
* Te, az ott szemben nem a Császár Előd?
* Kérek még a gombalevesből!
* Méghogy ez aknamező?! Megint téved a felderítés.
* Ez csak egy sikló.
* A szőrmebundás kövér srác szedi a málnámat. Na most elkapom.
* Itt vastag a jég. Át tudunk menni.
* Valaki a tetőről a szemembe tükröz. És mi ez a piros pont az ingemen?
(Forrás: Magloczky+Wolff)

***

Két obulusért

Különös álmot láttam.

Athénben az Agorán egy idős ember üldögélt. Jobb napokat látott, a ruhája még nem volt rongyos. Nem régen kerülhetett ki az utca porába.
Lekuporodtam melléje, s megkérdeztem:
-Ki vagy? Hogy hívnak?
-Nincs nevem - válaszolta.
-Nem kaptál nevet atyádtól?
-63 évvel ezelőtt rabszolgának születtem Magosz szigetén, s atyám a Magosz Etnos nevet adta nekem. Gyors felfogású gyerek voltam, gazdám taníttatott. Egy iskolát bízott rám, amelyet rólam nevezett el. Később azonban elszegényedett és kénytelen volt tőlem és az iskolától megválni. Új gazdám és a későbbiek is megbecsültek, s megtartották az iskola nevét, több nemzedéket neveltem emberségre, gondolkodásra. Mostanában a külföldi tanok hatására a kereskedők egyre inkább arra panaszkodtak, hogy iskolám nem elég korszerű, tanítványaimat nem az új idők szellemében, nem a Birodalom eszméi szerint nevelem.

Gazdám már hosszú ideje elhatározta, hogy eladja iskolámat, de a vevők nem nagyon tolongtak. Végre jött egy vásárló, aki hajlandó volt megvenni ezt a szellemi műhelyt. Számára elsősorban annak a neve volt fontos: Magosz Etnos. Ehhez ragaszkodott. A gazdám azt nem akarta eladni, dehát én magam, a nevemmel együtt az ő tulajdona voltam, rendelkezhetett felette. Az egész iskola a vásárló szemében semmit sem ért, csak a nevemre volt szüksége - de rám a legkevésbé sem. A vásárló régi iskolájára felírta a nevemet és ettől remélte a fellendülését.

Nekem megtiltották, hogy a nevemet használjam, s két obulust fizettek érte, hogy békében eltávozzam, segítőimmel együtt. A nevemmel együtt elvették írószerszámaimat, ágyamat, kamrácskámat.
Itt ülök az Agorán névtelenül - nincstelenül. A legjobban az fáj, hogy régi iskolám nevét most biztosan rosszra fogják használni...

*

Szomorúan ébredtem. Hány névtelen bölcs rabszolga kerül ma is az utca porába?

    György Lajos

(Ezt az írást a Magyar Nemzet természetesen nem közölte.)

***

Kedves Lajos!

A Sajtószemle számára küldöm az alábbi írást
A Magyar Tudomány (MT) 2000.3. számában jelent meg Takács-Sánta András és Vida Gábor írása, amelyben Venetianer Pál ugyanezen folyóirat 1999.10. számában közölt "Géntechnológia-ellenesség - tudományellenesség?"című cikkére válaszolnak: - "Géntechnológia: az ellenérvek tovább élnek". Ezen cikk után olvasható Venetianer Pál viszontválasza is.

Itt csak a vita egy vonalára, a Pusztai Árpád féle kísérletek megítélésére és további visszhangjára utaló részeket emelem ki, mert ez az egyik kérdés, amely ügyében egy rádióműsor kapcsán a Sajtószemle 349. számában szót emeltem.

Venetianer Pál korábbi cikke (MT, 1999.okt.), még abban a meggyőződésben - és Pusztai eredményeit lekezelő stílusban - íródott, hogy a Royal Society egy alkalmi munkacsoportja "elmeszelte" a Pusztai-féle vizsgálatokat, megalapozatlannak tartva azok eredményeit. A beszédes címűnek szánt írásában, "Gének és a közvélemény manipulálása" Virág Katalin szemlézte is az "ítéletet" a New Scientist 1999. okt. 16-i száma alapján. (ld. magyarul a MT 2000.1. számából 85. o)- (A jelentés legérdekesebb pontja az, hogy a génkezelt krumplitól, és csak attól az egerek éhenhalhatnak, mivel az 20%-kal alacsonyabb mennyiségű fehérjét tartalmaz. A szemléző Virág Katalin viszont nem tudta megállni, hogy ne rója fel Pusztainak, hogy a Lancet c. folyóiratban (Impakt faktor: 17,948!) ugyanazokat az adatokat felhasználva újraközölte eredményeit. E szokatlan eljárás okairól és a továbbiakban felmerülő érdekes fejleményekről viszont már Takács-Sánta és Vida cikkéből kapunk a sajátos eseményeket megvilágító magyarázatot:

"Venetianer Pál szerint a Pusztai-üggyel nem is igen érdemes foglalkozni, hiszen 'egy semleges akadémiai bizottság' (ti. a brit Királyi Társaság [Royal Society] bizottsága) kétségbe vonta a kísérletek korrektségét. Azóta azonban újabb fordulatot vett az ügy: A Lancet nevű, mértékadó orvos-élettudományi folyóirat közölte Pusztai eredményeit, ráadásul úgy, hogy a szokásos három helyett hat bírálónak küldte el a cikket, és közülük öt támogatta a megjelenését. Az eset pikantériája, hogy Peter Lachmann, a Királyi Társaság egyik tekintélyes tagja telefonon megfenyegette a Lancet szerkesztőjét: a cikk közlése esetén veszélybe kerülhet az állása. Kiderült az is, hogy Lachmannak tisztségei, illetve érdekeltségei vannak géntechnológiával foglalkozó cégekben. Mindezek után már valószínűleg azoknak is megváltozott a véleményük, akik eddig még voltak annyira naivak, hogy hittek a Királyi Társaság semlegességében."

Erre válaszolva Venetianer különösnek tartja, hogy a géntechnológia ellenfelei milyen készségesen elhiszik a Royal Society által kiküldött pártatlan bizottság egészének elfogult, sőt korrupt voltát, pusztán azért, mert elmarasztalta "hősüket". Magam részéről ehhez csak annyi megjegyzésem van, hogy nem hiszem azt, hogy Vida Gábor akadémikus, genetikus professzor, ezek szerint a "géntechnológia ellensége", van olyan naiv, hogy ne járjon utána egy olyan, általa is aláírva közzétett súlyos kijelentés valóságtartalmának, amely - ha nem igaz - komoly következményekkel járhat rá nézve. Venetianer Pál miután kinyilvánítja, hogy a tudósok mennyi mindenben közös harcostársak lehetnek a "tudományos érvek semmibe vétele, az egyoldalú és megingathatatlanul dogmatikus elutasítás, légből kapott veszélyekkel való riogatás, hisztérikus félelmek és az irracionális nézetek szándékos terjesztése, a félretájékoztatás" elleni harc frontján, válaszát kérdéssel fejezi be: "Akkor viszont miért a heves reakció?" Engedtessék meg nekem, hogy válaszként én is egy jóval korábban feltett kérdést idézzek a Sajtószemlében megjelent írásomból: "De hát akkor mire fel ez a túlfokozott indulat, a nyugdíjazott kollégába való becstelen rugdosás?"

A fent említett véleményeket teljes terjedelemben - nagyon érdemes elolvasni, hozzáteszem még, az Élet és Tudomány hetilapnak nagy szerepe volt abban, hogy Pusztai Árpád kísérleteiről magyar nyelven először hiteles és érdemi tudósítást adott.

Szeged, 2000. április 2.
Dr. Bagi István

***

Milleniumi Bice-bóca verseny
A Városmajori Parkbarátok Egyesülete pályázatot hirdet a szellemi környezetvédelem jegyében. A címadó elnevezést egy gyógyászati segédeszközöket árusító üzlet viselte. A bolt megszűnt, a helyére költözött szolgáltató magyartalan neve nem méltó arra, hogy megemlítsük. Ez az utódlás indított minket arra, hogy másokat is mozgósítva utána nézzünk, miképp lehetne az üzleteket jónevűvé tenni.
A pályázat célja intézmények, árusítók, szolgáltatók idegen, magyartalan, semmit mondó vagy tudálékos megnevezéseinek felkutatása a helyszín megjelölésével 2000 április 30-ig. Helyettük jobbak kitalálása, azok legyenek rövidek, kifejezők, magyarosak. Határidő 2000 VI. 30. IV. 30 után az Egyesület szívesen ad megjavítandó szövegeket. Nyilvános eredményhirdetés és jutalmazás 2000 szeptemberében. Kérjük az egyesületeket és az iskolákat, hogy szorgalmazzák versenyünket.
Városmajori Parkbarátok, 1122 Bíró u 16, 355-9109.

**

A Dresdner Bank vezérigazgatójának ír levelet az ETK Bankfigyelő Mcs.-ja illetve a Bankfigyelő Hálózat. A Bank 8,5 millió $ kölcsönt adott az Aurul cégnek, ezért a nyilvánosság előtt el kell ismerniük a felelösségüket és választ kell adni arra, hogy a kölcsön folyósítása előtt megvizsgálták -e az üzem technikai, környezetvédelmi állapotát. A Dresdner Banknak a nagybányai üzem bezárása mellett kell állást foglalnia és a kártérítés folyósításából mint az üzemet támogató intézménynek ki kell vennie a részét.

**

MÁJUS 3-ÁN BUDAPESTEN AZ ICC, ÉRDEKLŐDJETEK, MIKOR ÉS HOL LESZ TENNIVALÓNK!
ETK-l: Fidusz --fidusz@zpok.hu, 2000. április 12. --- A Nemzetközi Kereskedelmi Kamarában -(ICC)- meghatározó szerepet játszanak a nemzetekfeletti vállalatok, ez a legnagyobb nemzetközi szervezetük. Az ICC nagyon jó kapcsolatban van a WTO titkárságával és nagyköveteivel. Ricardo Perissich, a Pirelli ig.tanácsi tagja szerint: "A világszinten működő cégek érdekeit hatékonyan képviseli az ICC az olyan nemzetközi fórumokon, mint a WTO. A számos egytémájú nyomásgyakorló csoportot övező lárma közepette, a nemzetközileg működő szervezeteknek erőteljes hangra van szükségük. "Ennek eredményeként, a WTO egyezményei elsősorban a nagy nemzetekfeletti vállalatok érdekeit tükrözik.
Az elmúlt években az ICC készséges társra talált Kofi Annan főtitkár személyeben, virágzó ENSZ-ICC kapcsolatot kovácsoltak. Ez arra szolgál, hogy az ICC a nemzetközi szabályozások felett ellenőrzést szerezhessen, hirdethesse az üzleti világ érdekeit az ENSZ-ben, szembeszállva a társadalmi szervezetek nyomása alatt álló ENSZ szervezetek üzlet-ellenes hozzáállásával.
Az ICC elnökség jelen van a G-8-as találkozókon. Fő céljuk a kereskedelmi liberalizáció fokozása. Fellép a világgyarmatosítás érdekében. Meg akarja szüntetni az üzleti világ jogi szabályozását. Azt hirdetik, hogy a globalizáció áldás az emberiségre!

**

A FÁKAT KIVÁGJÁK, A FILMRENDEZŐT ELŐÁLLÍTJÁK, küldi (Fidusz)" fidusz@zpok.hu
Április 13-án békés tüntetést szervezett a Védegylet, a Városi Biciklizés barátai a Roosevelt téri fák kivágása ellen tiltakozva. A csapat átment a Városházához is, ahonnan a rendőrök elvitték a Védegylet alapítóját, Lányi Andrást. A tömeg szerette volna őt megvédeni, de a rendőrök a kezét hátracsavarva a Roosevelt térig kísérték, majd ott rendőrautóba tuszkolták, és megkísérelték elvinni. A Levegő Munkacsoport egyik tagja, Hajtmann Ágnes a rendőrautó elé állt, így akarta megakadályozni, hogy Lányi elhurcolják. Őt is elvitték a rendőrök.
2000. április 17., Budapest, Rendőrállam, Világgyarmat.

**

A Galgamenti Népfőiskola Öko-Infojából: Április 13 kistérségi Föld Napja
Március 11-12-én kétnapos nemzetközi tanácskozást szervezett a Gaia Vidékfejlesztési és Ökológiai Alapítvány a biogazdálkodásról és az ökoturizmusról Galgahévízen. - erről számol be részletesen Nagy Gábor. (Francia, EU szabályozás, Font Erzsébet (FVM) drámai beszámolója a vidékfejlesztési országprogram pénzének elorzási szándékairól; észak-ír, holland, német beszámolók).
Részletek a Lélegzetből, a Gaia Sajtószemléből.
Rendezvények: április 28-30 kábítószer-megelőzési módszerek, Salgótarján (20-943-2544); Önismereti tábor július 1-8 Sátoraljaújhely; július 31-aug. 7 B-almádi (30-222-3815); Beregi természetvédelmi tábor júl 31-aug 8, aug. 8-16 (Natura Közösségi Ház, Bajza Gimn, Hatvan, Balassi út 17).

**

Megjelent a Zöld csírák: az Alsó-Galga mente természet- és környezetvédelmi állapotának fejlődése az elmúlt 10 évben. 12 oldal, bent lesz a Zöld Könyvtárban a Vadász utca 29-ben. Összeállította S. Nagy Andrea - nagyon örültünk a kiadványnak! Komoly tevékenységet folytatnak, 15 féle dologról számolnak be. Még visszatérünk rá. (Kapcsolat: Galgahévíz, Fő út 106, 2193, Zöld telefon: 06-28-460-276)

**

A Zöld Szív XI. Országos találkozója Kazincbarcikán lesz május 5-7 között. Utak: Putnok-Kelemér-Gömörszőlős; Aggtelek; Edelény-Szalonna; Szilvásvárad-Szalajka völgy; Rudabánya; gyalog-kirándulások. Pályázatok értékelése, díjkiosztás. 3500 Ft + busz ill. vonat. Tiszta Forrás Egyesület Jósvafő, Tengerszem oldal 2, 3758.

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]