GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 367. szám - 2000. augusztus 11.

A TARTALOMBÓL

Hogy kerül a gálya a kunhalomra? (Gy.I.)
Jelentés a gyarmatról - Petráss László az adósságválságról
Élő táj
Nyelvőrség
Vita
Levél a Szerkesztőhöz
Hírek
Türelmetlen a NATO
Fogyasszon minél több villanyáramot!
Mozgalmi kérdések
Árja politika és a WTO
Hetényi Balázs az elnökválasztásról
Vegyes
A tudatos vásárló
Hirdetések határok nélkül
A nagyvállalatok hátsó felét nyalva
Energia
Környezet-egészségügy
Ökopszichológia
A kanadaiak egészségbiztosítása
György Ottília: A remete csodája

Legközelebb: környezet-egészségügy, bölcselet stb.


Gyarmathy István:
Hogyan kerül a gálya a kunhalomra? - avagy elmefuttatás Biharban.
Részlet- záró gondolatok
(Megjelent az Élő táj c. kötetben; ld. a GAIA 4472. oldalán)

"Lassan beesteledik, Nap és Föld búcsúzik egymástól. Itt, kettejük találkozásánál, a halmon ülve, kicsit már didergősen figyelem a kigyúló csillagokat, a fejem fölött halványan derengő Tejutat. Megragad a mindenség rendjének nagyszerűsége, az, hogy mindez egységes egész, igazán nem tudom, hol érek véget és hol kezdődik a körülöttem lévő táj. Egybefonódunk, én, a táj, a kunhalom, az égbolt, a csillagok. Fel kell ébrednünk végre! Meg kellene tanulnunk egyszerre csillagként, faként, madárként, kunhalomként, emberként gondolkodni! Így talán megmaradnak a madarak, a fák, a kunhalmok, a táj és az emberek is. A csillagok biztosan."

***

Jelentés a Gyarmatról

NYERTÜNK, VAGY VESZTETTÜNK? SZÁMOLJUNK CSAK!
(Tömörítve)

Magyarország ma NATO-tag. Tíz évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy új szövetségi rendszerbe léptetnek bennünket, és újra katonai támaszponttá leszünk. 1990 előtt országunk még a szocialista tábor tagja volt. A mai helyzetünkhöz 180 fokos politikai fordulat kellett. De vajon sikerült-e a parancsuralmi szocializmus béklyóit levetnünk? Van egy, a szocialista ideológia szempontjából rendkívül ellentmondásos, máig ható örökségünk: az MSzMP az 1970-es évektől rendkívül nagy pénzösszegeket vett fel nyugati bankoktól. Vajon ennek társadalmi vizsgálatára sor került-e azóta? Netán ebben is népszavazás döntsön, mint NATO-kérdésben ?

A társadalom csak 1990-ben tudhatta meg hogy a szocialista rendszer 22 md $ adósságot hagyott ránk örökségül. Ez a magyar gazdasági kibontakozásnak ma is az egyik legnagyobb kerékkötője. Az adósságunk egy főre jutó része 2200 $, vagyis kb. 450 ezer Ft, családonként: kb. 2-2.5 millió Ft. - Hol van egy átlag magyar családnak akkora vagyona, vagy világszínvonalú munkahelye, hogy ennek az óriási adósságnak a visszafizetésére képes lehessen? Szükséges ennek az adósságnak a történetét is feltárni.

Sokat dicsérték az 1968-as ún. "gazdasági reformot". A szocialista kormány a 70-es évek elején a nyugati pénzvilágtól - amikor az olajválság átmeneti gazdasági gondokat okozott - átgondolatlan módon jelentős dollárkölcsönöket vett fel. Hibásan értékelték a világgazdasági irányzatokat, s emiatt a 70-es évek végére már fizetési nehézségeink voltak. A társadalom előtt félremagyarázták a helyzetet, pedig a nép, átmenetileg, esetleg vállalta volna - a fogyasztás visszafogásával, még áldozattal is, a gyorsított visszafizetést.

A nagyon sokszor hirdetett ún. "jó gazdasági szakemberek", inkább további ún. "áthidaló kölcsönöket" vettek fel. Ezzel az országot - amikor Havasi Ferenc 1983-ban Reagennél az USA-ban járt - adósságcsapdába taszították.

Mi történt a felvett hitelekkel? Ez sajnos máig sem tisztázott. Tudott hogy az európai szocialista országok jelentős összegeket juttattak újonnan létrejövő, szocialista irányultságú országoknak. Így meghatározatlan összegek kerültek dél-amerikai, afrikai és ún. "puha" feltételekkel, kelet-ázsiai országokba.

Az országba kb. 7 md $ jött be, és ezt is a dollárpiacra visszatermelni képtelen, sőt, sokszor veszteséges ipari ágazatokba fektették, vagy - a szocialista jólétet igazolandó mutatós, nem is tartós fogyasztási cikkekre fordították, azaz elkótyavetyélték.

Ezek a befektetések alig lelhetők fel. Ha az adósságunkat megvizsgáljuk, kiderül, hogy az ma már a szocialista tábor átlagadósságának az 5-szöröse(!!!). Ebből látható a szocialista pénzügyi vezetés felelőtlensége. Milyen volt a többi szocialista ország adósságállománya?: NDK: 20 md, Lengyelorsz. 35, Csehszlovákia: 0 (!!!), Románia: 11, Bulgária: 10, Jugoszlávia: 27, Szovjetunió: 70. Minden ország 1 millió lakosra kb. csak 1 milliárd, vagy annál inkább kevesebb adósságot igyekezett ráterhelni, egyedül Magyarországon többet, ennek 2.2-szeresét.

Az NDK adósságát átvállalta az NSZK, Lengyelországnak elengedték a 80 %-át, Románia (hogy elkerülje az ország teljes politikai kiszolgáltatottságát) még a szocializmus idején 8 év alatt visszafizette, Bulgáriának, elengedték a 60 %-át, Jugoszlávia (az utódállamaival együtt) nem fizeti.

Magyarország mindennemű könnyítést mellőzve, 1990-től folytatta a 22 md $ adósság törlesztését. Amikor az adósság rendezése 1990-ben szóba került, a szocialista és liberális pénzügyi befolyás alatt álló Antall-kormány azt sugallta a társadalomnak, hogy ez az adósság nem olyan nagy és ennek elengedését nem lenne okos kérni, mert e kérdésnek a feszegetése visszariasztaná a "külföldi tőkét".

Azzal hitegették a társadalmat, hogy, ha fizetünk, akkor a nyugati bankok olyan tőkemennyiséget irányítanak az országba, amelynek megadóztatásával egyszerűen mód nyílik a részletek fizetésére.

Ez nem lett igaz. Ekkor kezdtek el magánosítani. Gyorsan eladták az ország működő tőkéjének kb. 80 %-át kb. 6 md $-ért, majd megcsapolták a külkereskedelmi bevételt, (kb. 20-30 %-kal) óriási pénzeket vontak el továbbá az egészségügytől, az oktatástól, a honvédelemtől. (Bokros-csomag).

9 év alatt, a magyar társadalomból 51 md $-t vontak ki, s az a legmegdöbbentőbb, hogy az 1990-es 22 milliárdos bruttó adósságunk nem csökkent, ellenkezőleg, nőtt.

Vajon megérte-e a magyar társadalomnak, hogy ezt az 51 milliárd $-t (a 22 Md$ adósság megmaradása mellett) szinte a semmiért kifizesse ?

Ezzel az 51 Md$-os adósságtörlesztéssel minden magyar állampolgártól 1 millió Ft-ot vettek el. Ez családonként 4-5 millió Ft. Ha ez az országban marad - igaz, a nyugati bankok nem írtak volna rólunk olyan kedvező képet - de sok hasznos dologra tudtuk volna fordítani. Nem élne közel 3.5 millió ember a létminimum alatt és a magasabban képzetteknek sikeresebb vállalkozásaik lennének.

Fejlődhetett volna a közüzemi hálózat, az oktatás, s nem épült volna le az egészségügy. Nem kellett volna eladni a valutában is hasznot hozó magyar vállalatokat.

Nem lennének bajban az önkormányzati óvodák, iskolák, s egészségügyi intézmények, lehetne csatorna, gáz és közmű minden kisebb faluban is. Ha ez a pénz itt marad, akkor nem 40-50 ezer Ft lenne az átlagfizetés, hanem 100-130 ezer Ft, mint Szlovéniában.

EZT TÖRLESZTETTÜK 1999-BEN, S 2000. UTÁN IS FOLYTATJUK, s Magyarországtól rövidesen még 30-40 md dollárt vonnak el, tehát az ország teljesen kimerül. Jobb lett volna a volt szocialista országok esetéből tanulva, a nyugati kormányok közbenjárásával pénzügyi könnyítést kérni. Kinek kedveztek az 51 Md$ kifizetésével? Mit kapott ezért a magyar társadalom?

Mit lehet tenni? A válasz: Fogalmazzuk meg a társadalom pénzügyi önállóságát biztosító feltételeinket. Magyarország NATO-tagként, egy letűnt társadalmi rend pénzügyi kalandorságának következményét érthetetlenül magáénak vállalva, a III. évezred küszöbén, fölöslegesen NE áldozza fel társadalmi érdekeit.

A magyar társadalom nem volt szövetségese a szocialista berendezkedésnek, így véráldozatának (pl. az 56-os forradalomnak) elismertetésével módja nyílhat a ma már elengedhetetlen pénzügyi könnyítés elérésére.

Budapest 2000-01-28
PETRÁSS LÁSZLÓ, Horizont Klub,
Összefogás a Fennmaradásért, Orsz. Koordinációs Központ titkára.

***

Élő táj

A ma emberét nem nagyon érdekli a táj. Jó esetben a közelébe sem megy, észre sem veszi, rosszabb esetben hasznosítja, mocskolja, átalakítja, lebetonozza, beépíti, értékesíti, vagy egyéb módon pusztítja.

A legtöbb embernek a hagyományok, a múlt sem fontos - csak a ma, illetve a közeli jövő: a legújabb szerkentyűk, újítások, szolgáltatások, a világűr meghódítása, a természet legyőzése meg ilyen képtelenségek.

Most Gyarmathy Pistától olyan könyvet kaptam, amelynek a szemlélete gyökeresen szemben áll a fenti két felfogással: "válogatott írások természetről, térről, teremtésről". Szerkesztette Buka László, 300 oldal, kiadta a Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, Debrecen, 2000. A hagyományainkról, kincsekről, táltosokról, népi hiedelmekről, mondákról olvashatunk benne. A több mint negyven szerző nevét nem tudom itt felsorolni, vannak közöttük neves kutatók és gyerekek is - csak a fentieken túl a hallatlanul sokféle tárgykör közül említek meg néhányat: például betyárok és pandúrok, a törökvilág, vizek és ártéri gazdálkodás, árkok, jelentés arról, amit nem és amit már látunk, csángó hitvilág, régi templomaink keletelése. És bölcselet-bölcsesség. Megszámlálhatatlan ábra, rajz, térkép, fénykép és gyerekrajz.

(Gyarmathy István írásának utolsó bekezdése a Szerkesztőségi rovatban olvasható). Pi.

***

Isépy Dezső ezeket a fölösleges idegen szavakat találta az újságokban:

kuláns = készséges, előzékeny, nagyvonalú, méltányos; kulantéria = előzékenység, figyelmesség, nagyvonalúság, méltányosság; megéra = rosszindulatú, civakodó asszony; paradox = önmagának ellentmondó, különös, szokatlan; par force = erőszakkal, erővel; parforce vadászat = falkavadászat, hajtóvadászat kutyákkal; perfídia = hitszegés, álnokság, hűtlenség; preambulum = bevezetés, szerződések bevezető része; puccs = államcsíny; ripsz = bordázott kelme; volontőr = önkéntes.

***

Vita

Kedves Piros!
Hajtman Ági valóban megígérte, hogy válaszolok Neked, ezért ezt most megteszem. Bár sok értelmét nem látom ennek, hiszen a GAIA Sajtószemlében közzétett korábbi vádjaidra írt válaszleveleimet nem közölted, sőt említést sem tettél róluk.1

[Egyetlen esetben biztosan nem közöltük a választ, amikor az jóval hosszabb volt a mi állásfoglalásunknál. Kértük a rövidítését, nem kaptuk meg. Milyen esetről tudsz még? ]

Azért sem tartom lényegesnek a válaszadást, mert a Sajtószemle olvasói, sőt mindenki, aki csak egy kicsit is ismeri a Levegő Munkacsoportot, jól tudja, hogy mindannak az ellenkezője igaz, mint amit az - Ellenzöldek a Levegő Munkacsoportban? című cikkedben leírtál.

1.) A Levegő Munkacsoport közismerten a leghatározottabban lépett és lép fel azon cégek ellen, amelyek súlyosan szennyezik a környezetet. Erről rendszeresen olvasni a Lélegzetben, valamint a honlapunkon. Eddig még senki nem nevezett meg egyetlen céget sem, amit megpróbáltunk volna zöldre festeni. Ha Te tudsz ilyenről, kérlek, hogy nevezd meg, melyik cégről van szó, mert ilyenről mi sem tudunk. Mindez nem zárja ki, hogy olyan cégekkel keressük az együttműködést, amelyek tevékenysége elősegíti a környezetszennyezés csökkentését. (Ilyenek a vasutak, a tömegközlekedési vállalatok, az energiahatékonysággal, illetve a megújuló energiákkal foglalkozó cégek, a vegyszermentes gazdálkodást folytató vállalkozók stb.) Ilyen cégekkel már régóta együttműködünk, és szeretnénk ezt a kört bővíteni.

2.) Az is közismert, hogy az összes hazai civil szervezet közül a Levegő Munkacsoport teszi a legtöbbet az autópálya-építések ellen. Több oldalt tenne ki csupán annak a felsorolása, hogy milyen munkákat végeztünk és végzünk ezzel kapcsolatban. Itt csak példaként említeném az M0-s káposztásmegyeri szakaszával kapcsolatos perünket, az M0-s északi hídja ellen indított perünket, valamint és az M3-as ellen az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványunkat, amelynek szövegét a Lélegzetben teljes terjedelmében közzétettünk.

3.) Támogatóinkat mindegyik éves beszámolónkban felsoroljuk. Ezek a beszámolók megjelennek a Lélegzet mellékleteként, és a honlapunkon is olvashatók. Ha bármelyikük ellen konkrét kifogásod van, kérlek, név szerint említsd meg őket.

Üdvözlettel:Lukács András

Kedves András!
Egyáltalán nem bántottam a Levegő Munkacsoportot, a munkáját elismerem. Rádics Tamás hirdetése azonban változatlanul nem tetszik. Megkérdeztem azt is, hogy Győrött miért nem hatottatok oda, hogy a közlekedési csoportban jobb határozat szülessen. Leveled 2. pontjának állításait sem vitatom.

A Rádics Tamás által aláírt újsághirdetésben olyan partner-cégeket kerestetek, "amelyek felismerve az ökoszponzorálásban rejlő PR lehetőségeit és a környezetvédelem fontosságát, munkavégzésünkhöz pénzügyi támogatást nyújtanának."

Nem értem, hogy ennek miért éppen az ellenkezője igaz? Nem tudtam meg, hogy a Levegő Munkacsoport vezetői és Te magad egyetértetek-e a hirdetéssel.

Jó munkát kíván baráti üdvözlettel Pi

***

Budapestről

ZÖLD SAROK - GYEREKEKNEK A Természet hangján minden ZÖLDfülű gyereknek 5 év szünet után újra indult, egyelőre kéthavonta, az ezerarcú természet értékeit, veszélyeztetettségét mesélve bemutató, pompás, színes SÜNI magazin (időtálló, gyakori használatot bíró műnyomó fényes papíron).

Azok részére, akik szeretnek Földanyó elvarázsolt, gyönyörűséges, ezerszínű országában kalandozni. Az úton vidám kis teremtmények vezetnek kézenfogva: KuTatu, az öves állat, BotAnika, a beszélő pitypang, KaleidoszPók, aki igazán tudja, hogy milyen sokszínű a világ. KőKövön, a lágyszívű szikla, BarangoLó és persze a kedves, szeretnivaló Süni, no meg unokatestvére Sün Anti, az antisün, aki valahogy mindig a rossz utat járja de azért, ha segítünk neki, talán nem téved el. Az első számban bemutatkoznak a kis rovatvezető állatok, az egész színes társaság. Indulás az útra, találkozás az álom és a valóság határán! Minden számnak megvan a központi alapgondolata, a sárkányok (dínók), óriások nemcsak az állatvilágból (ZooDiák), hegységóriások, óriásnövények, "óriásványok", házi óriások, a törpenép óriásai az elefánttól a papagájig. Utánuk jön a törpék világa - a többi legyen meglepetés! Rajzok és fényképek váltakoznak együtt és külön. A "mesebeli ismeretterjesztés" köntösében vezetik a kis olvasót a gyermeki képzeletre építve, sok játékkal és mesével. Beszélő növények, kedves állatok, életre kelt kőzetek szólnak magukról - a gyerekek nyelvén, a gyerekeknek. A tévé National Geographic műsorát közli a lap, s velük közös játékokat, versenyeket szervez, rejtvényeket (pl. Kvíziló) ad fel, nyereményekkel. A lap elsősorban az 5-12 éves korosztálynak szól, de szülők is olvassák!-

FELNŐTTEKNEK: Egyenesen a szülőknek szánt olvasmány a SÜNI magazin testvére, a régi Természet helyébe lépő Vadon: természet, kaland, tudomány. Kéthavonta, a Sünit váltva jelenik meg. Minden számnak van központi rendező elve. Nemcsak állatokról, növényekről szól, az embert a természetben jeleníti meg: néprajzi, embertani cikkeket, beszélgetéseket, beszámolókat is vegyítve közéjük. Ismeretet terjeszt könnyű, olvasmányos hangvétellel. Néhány cím a 3.számból, mely a sziget tárgykörét választotta: Jeles napok: A Nap napja. A toronyőr macskája, avagy a szigetek érzékeny élővilága. A kacagó koponyák földjén (Borneó Iban törzsének az életéről). Moák, kivik, papagájok: Pusztítás és természetvédelem a kívik földjén (Újzélandról, ahol vulkánok, gejzírek, jeges hegycsúcsok, meghagyott erdőfoltok, őshonos ritkaságok, betelepített emlősök és madarak élnek - mintha Noé járt volna itt egy egész hajókaravánnal. A védett területek összkiterjedése 63 ezer m2, ami az ország területének közel 24%-a ) Szigetek a szárazföldön. A Seychelle-szigetek. Felfedezők: Xantus János és Bíró Lajos. - A Karosszék rovat eltűnt civilizációkat mutat be. És gyönyörű képek. A szép külsővel talán eljut az emberekhez az üzenete: végveszélyben az őserdő, veszélyben a Föld! Tennünk kell érte! (Családi kedvezmény előfizetőknek a két lapra évi 3.100.- Ft. A Vadon 1.980.-, a SÜNI 1350.- egy évre.)

Kovács Mária

***

(NAPI) MAGYAR NEMZET 2000. július 15, 1. oldal - Fóris György: Türelmetlen NATO. "Még tart a koszovói válság idején szerzett bizalmi tőke, de már nem sokáig, és utána az ország megítélése teljesen a haderőreform alakulásától függ majd" - figyelmeztetett Simonyi András NATO-nagykövet magyar újságírókkal találkozva.

Megjelent az "Érted Vagyok" XI./4. száma, 2000. augusztus. (Szerk.: 1076 Bp. Thököly út 11, Kovács László). A tartalomból: Merza József: Amiről Fromm nem beszélt; Nyíri Tamás: A szerelem antropológiája III.; Bulányi György: A kinyilatkoztatásról; Beszélgetés Ada Maria Isasi-Diazzal; Könyvismertetések; Moha-mese; Farkas István: Vallás és rókafényképezés (1. rész); Leonard Boff: A bölcsesség korszaka: a re-ligáció civilizációja; Zámbó Zoltán: NATO-tagságunk "gyümölcsei" (Segítség nyújtása Jugoszlávia bombázásához, kéréseink figyelmen kívül hagyása, a várpalotai NATO-lőtér, a katonai költségvetés 40%-os emelése - mindez csak az Amerikai Egyesült Államok érdekében); Chargaff: Harc a génmámor ellen.

Megjelent az IGEN XII/7-8. 2000. július-augusztusi száma. (Szerk: Budapest 1035 Kórház u 37). A tartalomból: Szőnyi Szilárd: Július 4 ("Egy dicséret a számomra akkor hiteles, ha alkalomadtán a bírálat sem marad el - hiszen az igazi barát a szemedbe mondja azt is, ha hibázol. Kikérem magamnak továbbá, hogy némely publicisták olyan fajankónak nézzenek, hogy azt gondolják, sugallatukra elhiszem: a világ - fekete-fehér, a "mi jók, ti rosszak" elv alapján működik. Közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk: a jó és rossz közötti határvonal nem közöttünk, hanem bennünk húzódik"); Hit; Wittinger László: Leszakadni az ószövetségi köldökzsinórról; Balog Viktor: Otthonok az alacsonyban; Agytakarítás; Pápai Zsuzsa: Papszentelés; Magyar Bertalan: Csíksomlyó; Bethlenfalvy Gábor: Befogadó nemzet; s a hátsó oldalról: "A margarin egyik fele tartósítószer, a másik fele pedig kenhetőségbiztosító."

Síklaky Istvánnal beszélgettek a Vasárnapi Újságban július 23-án. Az igen jó, teljes szöveget több honlap számára elküldtem és villámlevél alakban bárkinek szívesen eljuttatom.

Bocsánatot kellett kérnem az ÉLET ÉS TUDOMÁNY nevében az Ökotáj szerkesztőitől, mert a július 27-i TeVédd rovatában az Ökotájból (a Gaia közvetítésével) átvett fordításomnál forrásként a Gaiat és nem az Ökotájat jelölték meg. A Gaiaban is másodközlés volt, tehát nem kellett volna egyáltalán megemlíteni. Peter Rosset neve is kimaradt. - Pi.

A Pest-Budai Egyesületek Szövetsége foglalkozik a helyi önkormányzatok fejlesztési irányaival. Növelni akarják a helyi bevételek arányát, meg akarják szűntetni a pártfrakciókat, nyitni akar a városrészi érdekek irányában. Rosszallja, hogy egyes budapesti kerületek semmibe veszik a fővárosi rendelkezéseket.
Bővebbet: 06-30-273-4823, vagy paszabi@freemail.hu

Megjelent: Büki József: Régi és új természettudományos könyvek -eladás (és vétel). 1. katalógus, 453 tétel. Földrajz, geológia, vízrajz, biológia, természetvédelem, madártan, állattan, erdészet, növénytan. 2000. 1431 Budapest Pf. 185, vagy jozsef.buki@matavnet.hu. Csak postai forgalmazás, a könyvek használtak; a jegyzékben 200 és sokezer Ft közti árak is vannak.

Fogyasszon több áramot! Nyerhet!
Ez a lényege a budapesti elektromos művek felhívásának. Visszaküldendő számozott kártyákat küldtek szét minden fogyasztónak, amelyre rá kell írni, hogy milyen villanycuccot vásárolt a ***** cégnél egy bevásárló központban. Ha valakinek sikerül ezekkel a fogyasztását (ellenőrzött) módon a tavalyihoz képest 10-15-20%-kal növelni, akkor résztvehet egy sorsolásban, amelyen egy-egy nyertes kaphat 100, 150 illetve 200 ezer forint értékű áramfogyasztó szerkentyűt.
Tisztelt Versenyhivatal! Ezt lehet?
Kaderják Peti! Mit szólsz hozzá?
Pi

***

Kivonatosan megjelent a MAGYAR DEMOKRATA 2000 június 22-i számában

"Ami elválaszt az fontosabb annál, ami összeköt..."
(Egy baloldali vélemény)

J. Sakai: Aryan politics & fighting the WTO. (Árja politika és a WTO elleni küzdelem)

Forrás: Jozsef Feiler - jozseff@bankwatch.org - 21 May 2000; Antti Rautiainen - antti@polly.phys.msu.su -

A kivonatoló megjegyzése: Nem szeretem a bal- és jobboldali fogalmat, mert mi ELŐL VAGYUNK. Alább természetesen a szerzőt, Sakait idézem. Róla semmit sem tudunk, de határozottan "baloldali". (A teljes anyag 10 Gaia-oldal - ezek csak kiragadott részletek.)

Ábránd azt gondolni, hogy a WTO elleni küzdelem baloldali. A baloldal nem látta át az egésznek a stratégiai jelentőségét, és segítjük a jobboldalt. Három politikai erő támadja a WTO-t: a közép, a bal- és a jobboldal. A jobboldal nem akart részt venni a Seattle-i csatában, pedig ezreket vonultathattak volna föl. Pat Buchanan vagy David Duke nem akarták, hogy a követőik együtt haladjanak zsidókkal, anarchistákkal, félmeztelen leszbikusokkal, trockistákkal. Ma az Egyesült Államokban a forradalmi baloldal kis, társadalmi alap nélküli csoportocskákból áll, a jobboldal gyorsan növekvő társadalmi támasza a hagyományos telepes kultúra. A neofasiszta áramlat erősödik. A jobboldal uralja a párbeszédet falun és a kis városokban, ők szólnak a katedrákról, a rádiókban, templomokban, az önkormányzatokban.

Ha nem is voltak ott Seattle utcáin, a jobboldal üdvözölte a WTO ellenes fellépést. Ott acélipari és kikötői munkások, gépkocsivezetők vonultak homokosokkal és leszbikusokkal, környezetvédőkkel és harcos magatartású diákokkal.

Amparo Reyes, egy mexikói munkás mondta a mikrofonba: "Sokáig éljenek a zapatisták, miként a szélső jobb, a közép és a bal politikai szövetsége." A WTO elleni mozgalom igen széles, a forradalmi baloldaltól a középen álló liberálisokon és szociáldemokratákon át a neofasisztákig és szélső jobboldalig. Érdekes, hogy a középen álló városi WTO-elleniek kapitalizmus-pártiak, mások ellenkezőleg. Indiában nagy szerepe van a nemzetközi globalizáció elleni mozgalomnak (Karanataka Állam Parasztmozgalma sok ezer embert tömörít). Ezek küzdenek a Cargill, a Monsanto gyapotja, a Kentucky sültcsirkék ellen. Van közös jellemvonása az indiai parasztmozgalomnak, a zapatistáknak és az ogoni nép küzdelmének. Másutt is kemény a küzdelem, pl. Londonban tavaly júniusban tízezrek vették át a hatalmat a "City"-ben; Franciaországban nemzeti hős lett a McDonalds-ot traktorával leromboló gazdálkodó. *

A második világháború óta először törnek előre a neofasiszták.
A szakszervezeteknek nagy szerepük volt Seattle-ben. Ezek nem olyan munkásokat tömörítenek, mint a világ munkásosztálya, hanem munkásarisztokratákat. A kikötői munkások keményen küzdenek a NAFTA és a WTO ellen, a munkájukért, hiszen sorra zárják be a kikötőket a nyugati parton. Az évi átlagjövedelmük 60-80 ezer USD, de előfordul 125-150 ezer is.

* Az osztrák neofasiszták, Haiderék éppen úgy, mint a hasonló francia, brit, német, svájci, olasz pártok ellenzik a WTO-t, a globalizációt és az idegen életmódot. Gyakoriak az afrikaiak, ázsiaiak, törökök, arabok elleni támadások. Berlinben rendőr áll a zsinagógák előtt. *

Nem véletlen a kapcsolat a fasizmus feltámadása és a korábbi NATO illetve Amerika-ellenes politika és a környezeti mozgalmak között, volt erre példa Németországban is (a "Forradalmi Sejtek" érzelgős nacionalizmusa). A baloldali politika fellazította a talajt a fasizmus újjászületéséhez. A német békemozgalmak is részben naivak, ugyanakkor Amerika-ellenesek, nacionalisták, az hirdetik, hogy a Szövetségi Köztársaság "megszállt ország", kulturális imperializmus uralkodik, a kóla = a népirtással, az amerikai kormány minden katonai diktátort támogat.

(Ez az eredetiben nagybetűs szöveg, igyekszik egyenlőségi jelet tenni a külföldiek Amerika-ellenessége és az újfasizmus között).
Ezekben a mozgalmakban van egy vágyódás egy jobb, "legális" kapitalizmus és a "régi szép napok" nacionalista kultúrája iránt.
Nem állíthatjuk, hogy ezek a tiltakozó mozgalmak az okai a fasizmus újjászületésének, de egy elemét képezik.
*
Egy kiemelkedő európai feminista, aki kapocslatban áll harmadik világbeli női csoportokkal, Seattleben mondott egy beszédet Észak és az elnyomott Dél .közös céljairól. "...elveszítünk mindent, amit a második világháború után elértünk, a családi bért - amiből egy személy el tudja tartani a családját, a betegségbiztosítást, a gyerekellátás támogatását, a szakszervezet védelmét, stb. " A hallgatók fehér középosztályhoz tartozó értelmiségiek voltak s egyetértően bólogattak. Egy hatvanas, alacsonybérű elvtársnő szólított meg: Miről beszél? Mindent elveszítünk? Nekem mindebből semmim sem volt és most sincs. Ő nem tudja ezt? A szakszervezeti fehér emberek soha egy ujjukat sem mozdították értünk."

A nagyvárosok WTO ellenes küzdelme csak a középosztályt érinti. A szélsőjobb és szélsőbal egyaránt populista, nacionalista módon beszél. A világméretű, nemzetköziséget hirdető küzdelem a nacionalistákkal szövetkezett, a régi telepes nacionalizmussal. A szakszervezetek (AFL-CIO) ugyanezen az alapon állnak. Hogy működik együtt a szélsőjobb a liberálisokkal?

A baloldali Doug Henwood meg volt lepve Vandana Shiva, egy indiai ökofeminista beszédén: "Shiva a WTO-ról mint imperialista szervezetről beszélt, s javasolta, hogy térjünk vissza a nemzeti döntéshozatalhoz, nyilvánvalóan nem tudatosult benne, hogy a nemzetállam is imperialista örökség volt. Szerinte India főleg elüldözött parasztokból áll..." A meglepett és Shivat nyilvánvaló nem ismerő szerző olvashatná az Ecologist-ot.

[ V. Shiva az Ecologist 29/2 számában írt a "kétféle fasizmus"-ról, l. Gaia 354: "A világgyarmatosítás sok szinten eredményez szélsőségeket. - A vallási türelmetlenség gyakran visszahatás a világgyarmatosítással szemben - a gyarmatosított társadalmak és kultúrák elidegenedett dühös fiataljai így felelnek azonosságtudatuk és biztonságuk fölszámolására.
- A világgyarmatosítás által kifosztott, gazdasági biztonságukból kiforgatott emberek a biztonságérzetüket keresik a politikával átitatott vallási azonosságtudatban és szűk nacionalizmusban.
- A világgyarmatosítás felszámolja a nemzeti gazdasági függetlenséget s a politikusok a szavazóikat a vallási és kulturális választóvonalak mentén keresik és a politikát félelemmel és gyűlölettel itatják át...."]

A WTO elleni küzdelem veszélye a népbolondítás és nacionalizmus, a hindu neofasiszták is WTO-elleni tüntetést szerveztek. 2000 januárjában, amikor Mike Moore WTO-igazgató Indiában járt, a jobboldaliak és a diákszervezetek elítélték Nyugat vállalati biokalózkodását.

A hindu nacionalisták ellenségüknek tekintik az indiai mohamedánokat, keresztényeket, szocialistákat, feministákat, anarchistákat, alacsony kasztokhoz tartozókat, a törzsi népeket.

A jobboldali Spotlight december 27-i számának a címoldalán a szöveg: "A populizmus lendületben az egész világon" - Fénykép: WTO-ellenes felirat Seattle-ben, s négy kisebb kép: Pat Buchanan, Jorg Haider, Christoph Blocher (Svájc) és Mahathir Mohammad (Malaysia).

A jobboldal erős társadalmi támogatottsága miatt a WTO ellenes mozgalom vezetői szívesen szövetségre lépnek velük.

* A forradalmi baloldalnak a nagyvárosokban nincs támogatottsága. Mi (t.i. baloldal) csak a társadalom peremén vagyunk jelen. A világ többsége a peremvidéken van.

Miként tudunk és tud a kultúránk átalakulni a túlélés érdekében?

Right-left mailing list: Right-left@savanne.ch

http://coyote.kein.org/mailman/listinfo/right-left Pi

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]