KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-LA-4
Rövid összefoglaló:Lakásprogram közművesített építési telek kialakítására: A Gazdasági Minisztérium Széchenyi-Terv pályázata
Elérhetőség: A pályázati adatlap és az útmutató a GM és az Energia Központ Kht. internet honlapjáról (www.gm.hu és www.energiakozpont.hu) letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, 2001. január 16-tól, valamint az Energia Központ Kht. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44., telefon: (1) 456-4302, (1) 456-4303, fax: (1) 456-4301) székhelyén, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál és valamennyi munkaügyi kirendeltségnél
Támogatási cél:Az önkormányzatok saját tulajdonában lévő ingatlanon közművesített építési telkek kialakítása értékesítés vagy önkormányzati bérlakásépítés céljára.
Támogatás mértéke:Az állami támogatás a bekerülési költséghez való hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatás formájában. Az állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 50%-a lehet. A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint az általános forgalmi adót. Beruházási költség alatt értjük a közművek teljes vagy részleges kiépítését mind a gerincvezetékek, mind a telken belüli lecsatlakozások tekintetében. Ugyancsak a beruházás részét képezi a telkek megközelítését lehetővé tevő utak, valamint a közvilágítás kiépítése. Az önkormányzat saját erőként beszámíthatja 1. az önkormányzat tulajdonában lévő, e célra elkülönített saját pénzeszközöket, ide értve az e célra más forrásból kapott támogatásokat is, 2. a projekt finanszírozására felvett pénzintézeti kölcsönt, 3. az önkormányzat saját erőként beszámíthatja azt a telket/telekrészt, amit önkormányzati tulajdonú bérlakásépítésre hasznosít. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás összege nem emelkedik. A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően. Amennyiben a beruházás tényleges megvalósítása a pályázatban meghatározottnál kisebb költségigényű, az állami támogatás összege ugyanennyivel csökken..
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: Közműves építési telkek kialakítására kizárólag olyan települési önkormányzatok - beleértve a fővárost és a főváros esetében a kerületeket is - pályázhatnak, amelyek határozatot hoztak önkormányzati tulajdonú telek közművesítéséről, valamint annak a közművesítés után annak lakáscélra történő felhasználásáról.
Határidő:2001.12.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.10.12.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre