KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-EN-2
Rövid összefoglaló: Intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium, valamint az Energia Központ Kht. (a továbbiakban: EK Kht.) internet  honlapjáról  (www.gm.hu  és www.energiakozpont.hu) 2001. november 14-én,12 órától letölthető, továbbá térítésmen­tesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A támogatás célja az önkormányzatok, állami költségvetési intézmények energiafelhasználásának a mérséklése, közalapítványok és önkormányzati, valamint közszolgálati feladatot ellátó egyházi intézmények energiaköltség-ráfordításainak csökkentése.
A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerűsítésekre pályáznak:
az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének csökkentése, a veszteségek mérséklése (pl. a hőtermelő berendezések energetikai korszerűsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemű készülékek beépítése);
az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hő- és melegvíz-felhasználás szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetővé tevő berendezések felszerelése;
a külső nyílászáró szerkezetek hőveszteségének mérséklése;
a hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése;
a villamosenergia-felhasználás mérséklése (pl. az intézményi kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése). A közvilágítási hálózatok korszerűsítése nem tartozik e pályázat keretébe, arra külön program indul;
villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőtermelő berendezés telepítése,
hőszivattyú beépítése;
a hulladékhő-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetővé tevő berendezések felszerelése, illetve beépítése.
Energiahordozó-cserék csak abban az esetben támogathatók, ha az energiahordozó-csere olyan mértékű konkrét energiahordozó-megtakarítással párosul, melynek gazdasági haszna (az energiamegtakarítás Ft értéke, és nem az energiahordozók árkülönbözete adta költségmegtakarítás!) az egyéb figyelembe vehető költségmegtakarításokkal együtt teljesíti a pályázati felhívás gazdaságossági kritériumait.
Támogatás mértéke: A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással.
A támogatás mértéke: a beruházási költség maximum 30%-a, amely egy pályázat esetén nem haladhatja meg a 25 MFt-ot.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, erről köteles az értesítés kézhezvételét követően írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel).
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: helyi önkormányzatok,
önkormányzati feladatokat ellátó állami intézmények és közalapítványok,
közszolgálati feladatot ellátó egyházak, (az egyházak hitéleti közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997 évi CXXIV törvény 2.§ (3) bekezdésében meghatározott egyházak),
állami költségvetési szervezetek,
belföldi székhelyű gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek az önkormányzat (vagy több önkormányzat) kizárólagos tulajdonában vannak,
azok az ún. "harmadik feles finanszírozást" végző belföldi székhelyű gazdasági társaságok, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre az önkormányzatoknál energiatakarékossági beruházást úgy, hogy költségeik megtérülése és jogosan elvárt nyereségük az általuk végrehajtott beruházás eredményeként elért energiamegtakarításból származó költségmegtakarításból adódik. A "harmadik feles finanszírozási forma" esetén a pályázathoz csatolni kell a pályázó és az önkormányzat között megkötött szerződést.
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre