KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-EN-4
Rövid összefoglaló: Távhőellátás szolgáltatói oldali korszerűsítése Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium, valamint az Energia Központ Kht. (a továbbiakban: EK Kht.) internet  honlapjáról  (www.gm.hu  és www.energiakozpont.hu) 2001. november 14-én,12 órától letölthető, továbbá térítésmen­tesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A támogatás célja távhőellátó rendszerek energetikai korszerűsítése annak érdekében, hogy a távhőrendszerek versenyképessé tétele során a végfogyasztókat terhelő költségek hosszú távon mérséklődhessenek. Ezen belül kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés növelése, a szolgáltatói oldali hőtermelő, hőelosztó berendezések rekonstrukciója, a hőközponti mérés feltételeinek megteremtése.
A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik olyan szolgáltatói (primer) oldali távhőellátó-rendszer korszerűsítést hajtanak végre, amely az energiamegtakarítás révén hatékonyan járul hozzá az adott távhőrendszer versenyképessé tételéhez, ezáltal a végfogyasztókat terhelő költségek hosszú távú mérsékléséhez. A program által támogatott beavatkozások:
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása, növelése,
szolgáltatói oldali hőtermelő, hőelosztó berendezések rekonstrukciója,
hőközponti mérés feltételeinek megteremtése.
Energiahordozó-cserék csak abban az esetben támogathatók, ha az energiahordozó-csere olyan mértékű konkrét energiahordozó-megtakarítással párosul, melynek gazdasági haszna (az energiamegtakarítás forint értéke, és nem az energiahordozók árkülönbözete adta költségmegtakarítás!) az egyéb figyelembe vehető költségmegtakarításokkal együtt teljesíti a pályázati felhívás gazdaságossági kritériumait.
Támogatás mértéke: A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással.
A támogatás mértéke: a beruházási költség maximum 30%-a, amely egy pályázat esetén nem haladhatja meg a 50 M Ft-ot.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, erről köteles az értesítés kézhezvételét követően írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel).
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: távhőtermelést, távhőszolgáltatást végző belföldi székhelyű gazdasági társaságok,
azok az ún. „harmadik feles finanszírozást” végző belföldi székhelyű gazdasági társaságok, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre a távhőellátás szolgáltatói oldalán korszerűsítést úgy, hogy költségeik megtérülése és jogosan elvárt nyereségük az általuk végrehajtott beruházás eredményeként elért energiamegtakarításból származó költségmegtakarításból adódik. Ilyen esetben a pályázathoz kell csatolni a pályázó és a távhőtermelő, távhőszolgáltató között megkötött szerződést,
a távhőszolgáltató, illetve a távhőtermelő tudomásul vevő ellenjegyzése mellett pályázatot adhat be a tulajdonos önkormányzat is.
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre