KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-EN-5
Rövid összefoglaló: A megújuló energiaforrások bővítése, a megújuló energiafelhasználás növelése. Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium, valamint az Energia Központ Kht. (a továbbiakban: EK Kht.) internet  honlapjáról  (www.gm.hu  és www.energiakozpont.hu) 2001. november 14-én,12 órától letölthető, továbbá térítésmen­tesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A támogatás célja a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével, energetikai növénytermesztéssel, a biomassza-felhasználás növelésével, a geotermikus energiafelhasználás növelésével, a szélenergia-felhasználás növelésével, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével. A megújuló energiaforrások felhasználásának a növelésével célkitűzés – a hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás mellett – a környezet állapotának a javítása, valamint alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez.
A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerűsítésekre pályáznak:
megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése, energetikai növénytermesztés, a felhasználás előzetes igazolásával, biomassza-felhasználás növelése, geotermikus energiafelhasználás növelése, szélenergia-felhasználás növelése, szerves hulladék felhasználásának növelése, napkollektorok, napelemek létesítése, megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, valamint hőszivattyú létesítése.
Támogatás mértéke: A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással (csak számlákkal igazolt költségek számolhatók el.).
A támogatás pályázható mértéke:
egy lakásnál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot, kizárólag napkollektoros rendszer esetén a 250 ezer Ft-ot,
lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásszám x 250 ezer Ft értéket,
lakások energetikai korszerűsítését végző vállalkozásnál a lakástulajdonossal (lakástulajdonosokkal) kötött szerződés összegének maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházással érintett lakások száma x 250 ezer Ft értéket,
egyéb esetben a beruházási költség maximum 30%-a, ami egy pályázat esetén csakis indokolt esetben haladhatja meg a 35 M Ft-ot.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, erről köteles az értesítés kézhezvételét követően írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel).
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: lakástulajdonos(ok) saját ingatlan vonatkozásában, amennyiben magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: magánszemélyek), lakásszövetkezet, illetve a társasházakról szóló 1997. évi CLVII. törvény alapján működő társasházak tulajdonostársainak közössége, energetikai korszerűsítést végző belföldi székhelyű egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság, amennyiben a beruházás elvégzésére megállapodást (szerződést) kötött a lakás(ok) tulajdonosával (tulajdo­nosaival), illetve a közületi energia­fogyasztó(k) esetén a közületi energiafogyasztóval kapcsolatban szerződéskötésre jogosult szervezettel (pl. önkormányzat), belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú szervezetek, állami költségvetési intézmények, egyházak, közhasznú társaságok és közalapítványok stb.).
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre